Home » Voorwaarden
Voorwaarden

Uitgelicht een aantal voorwaarden die belangrijk zijn voor onze rijschool.

Verplichtingen rijschool: De rijschool is verplicht zorg te dragen voor:

 • dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen(WRM)
 • dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur
 • dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per 5 lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen.
 • dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals is overgekomen, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 • voor de veiligheid van de instructeur alsmede de leerling, wat kan resulteren in het gebruik van een camera in de auto. Deze beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor veiligheidsredenen
 • Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode(pakketopleiding) kan de leerling de overeenkomst slechts beëindigen, indien er sprake is van een dringende reden zoals vermeld in 2.1. Bij beëindiging om dringende redenen is e leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van een lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door rijschool afgedragen examengeld (CBR-< CVV. of BNOR gedeelte) te vergoeden .Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan het CBR, CVV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur, alsmede administratiekosten.

De leerling verplicht zich:
 • Bij verzuim of verhindering: de volledige les prijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor de gemaakte afspraak op de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Een les wordt niet doorberekend vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaat, een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstige ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in de 1ste of 2de graad. Huisgenoten die volgens het bevolkingsregister onder hetzelfde adres zijn ingeschreven worden gerekend tot de 1ste of 2de graad.
 • alle aanwijzingen van de rij- instructeur tijdens de lessen op te volgen.
 • het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren les onderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen.
 • te melden indien er sprake is van ontzegging van bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld.

Betaling:

 • De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/ administratiekosten in rekening te brengen.
 • Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene-Voorwaarden BOVAG
Contactgegevens

Verkeersschool Umeo
Rijschoolnummer 1656R8
Adres: Vicarystrjitte 1
8731 BZ Wommels
Telefoon: 0610846650